052-2447956 / 054-5998869
2902
berale@012.net.il

מידע אישי 
יליד 1952, בוגר לימודי ארץ ישראל בבית ברל, BA במדע המדינה אוניברסיטת חיפה, M.ED אוניברסיטת דרבי. גמלאי המשטרה, בתפקידים שונים של חקירות ומודיעין במסגרת זו עברתי את כל מסכת הקורסים כולל פו”מ, במסגרתו עיצבנו וכתבנו בהנחיית פרופ’ אסא כשר את הקוד האתי של המשטרה. בשנים האחרונות, כיו”ר ועדת האתיקה של האגודה, השתתפתי בכתיבת הקוד האתי של מורי הדרך.

מידע מקצועי 
בוגר בית ברל מחזור: כיתה על-מונית (7 סטודנטים) בשנת 1979. בין השנים בשנת 1980 התחלתי לעבוד בתיירות נכנסת למשך שנתיים. במהלך שרותי במשטרה שילבתי היבטים שונים של הדרכה, הן של אורחי משטרה מחו”ל והן של שוטרים. כמו כן הדרכתי בהתנדבות מספר מסגרות חיצוניות וכן תיירים על פי אישור הגורמים המוסמכים. מאז פרישתי לגמלאות עסקתי משך מספר שנים בהדרכת ישראלים ולאחר מכן השתלבתי בעיקר לתיירות החוץ. מאז שנת 2009 אני מחזיק ברכב אשכול ועיקר עיסוקי הוא בהדרכת קהל יעד זה.

חזון אישי למועצה 
לתרום לאגודה בכל דרך אפשרית ובעיקר, בשלב זה, על ידי איחוד ואיחוי השסעים.