מידע כללי:

 1. “האתר” – אתר האינטרנט של אגודת מורי הדרך בישראל  (ע”ר) 
 2. “החברה” – אגודת מורי הדרך בישראל ע”ר 
 3. “הקונה” מתייחס ליחיד או רבים, זכר או נקבה.
 4. כתובת האתר : https://itga.org.il/ על שלוחות הדומיין, משמש כפלטפורמה לעדכונים שוטפים למורי דרך ולרכישת מקומות בהשתלמויות שטח והשתלמויות לחידוש רישיון.
 5. הרכישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 6. תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין אגודת מורי הדרך בישראל לבין הרוכשים באתר.
 7. אגודת מורי הדרך בישראל ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם לקונה באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות החברה, שלא על פי תקנון זה.
 8. אגודת מורי הדרך בישראל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת.
 9. אגודת מורי הדרך בישראל עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מידע שלם ומדויק, אולם עלולים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב ולא תישא באחריות על כך.
 10. המשתמשים באתר רשאים לבצע שימוש בשירותי החברה למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, בתום לב ולשימושם האישי בלבד, ולא למטרה אחרת.

מבצעים ומחירים

 1. אגודת מורי הדרך בישראל רשאית לשנות מחירים מעת לעת להציע מבצעים והטבות בלעדיות לקונים באתר בלבד, כפי שיפורסם על ידי החברה.
 2. אגודת מורי הדרך בישראל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת החברות באגודה, השירותים השונים , הפרסום, הסיורים וההשתלמויות, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. המבצעים וההטבות נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של אגודת מורי הדרך בישראל

המוצרים באתר ומלאי

 1. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט הסיורים/ההשתלמויות/ההרצאות כפי שנראים בתמונה לבין מראם בפועל.
 2. במקרה של טעות כלשהי כגון בתיאור הסיור/ ההשתלמות/ ההרצאה, הדבר לא יחייב את אגודת מורי הדרך בישראל.

אבטחת מידע ופרטיות

 1. המידע הנמסר בעת רכישה, מיועד רק על מנת לספק לרוכש מידע כללי.
 2. אגודת מורי הדרך בישראל נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה.
 3. המידע הנדרש יועבר לחברת האשראי בלבד, לצורך השלמת  הרכישה.
 4. מילוי הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה כי פרטיו יוחזקו במאגר מידע  של אגודת מורי הדרך בישראל ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין.
 5. לקונה באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי אגודת מורי הדרך בישראל בקשר למסירת פרטיו והשימוש בפרטיו כאמור לעיל והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
 6. משתמשים המתנגדים לשימוש בפרטיהם האישיים ו/או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר הלקוחות של אגודת מורי הדרך בישראל ו/או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך במייל למשרדי החברה office@itga.org.il  אחרת ראשית החברה למשלוח דיוור של חומרים פרסומיים, הטבות, ועדכונים שונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד. לקונה תינתן האפשרות לבטל הסכמתו לקבלת דיוור כאמור בכל הדרכים הקבועות בחוק.

ביטול עסקה

 1. רק הרוכש רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 ותקנותיו (להלן: “החוק” ) ולאמור לעיל ולהלן.
 2. קונה רשאי לבטל עסקה במתן הודעה לחברה כנדרש על פי החוק ובהתאם לדרכים הקבועות בו, לרבות באמצעות דוא”ל office@itga.org.il או מספר טלפון 03-6186411.
 3. החזר כספי שיינתן על ידי החברה יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 4. הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה/הטבה, בניכוי 5% עמלת אשראי וביטול עסקה.
 5. בעת קבלת פרטי הרכישה הקונה יבדוק את הפרטים מיד עם קבלתם ויודיע לאגודת מורי הדרך בישראל אם הפרטים שהתקבלו שונים מכפי שהמופיע באתר.

זכויות יוצרים

 1. כל התמונות, התוכן, והמידע המופיעים באתר, הינם רכושה הבלעדי של אגודת מורי הדרך בישראל ומוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל.
 2. החברה אינה לוקחת אחריות לתכנים המפורסמים על ידי משתמשים ורשאית למנוע פרסום תכנים המפרים את האמור לעיל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו וכן למחוק תכנים אלה.
 3. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, וכל האמור למעט אם אגודת מורי הדרך בישראל התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
 4. דין וסמכות שיפוט בית המשפט חיפה 
 5. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך.
 6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לאתר האינטרנט של החברה, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

דרכי ההתקשרות

התקשרות עם אגודת מורי הדרך בישראל בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות:

אימייל: office@itga.org.il 

טלפון: 03-6186411