052-3851117
5710
amira@013.net.il
ירושלים

מידע אישי
יליד ירושלים דור שמיני. השכלה תיכונית בגימנסיה העברית ובית חינוך תיכון, השכלה אקדמית באוניברסיטה העברית, המחלקה לגיאוגרפיה ומדעי המדינה, לימודי המשך בQueens College, ניו יורק. תעסוקה: משרד החוץ, משרד העבודה -יחסי עבודה, מוזיאון ישראל – שווק ואירועים. בארה”ב מנהל ארגון הסטודנטים היהודים. המכון הגיאולוגי – סגן מנהל.    

מידע מקצועי 
קורס מורי דרך [כמובן] קורס דו-שנתי של נציבות שירות המדינה לשווק תיירותי, [תעודה]. קורסים והשתלמויות בתחומי הארכאולוגיה, היסטוריה, עדות בישראל ועוד. מומחה להיסטוריה של ירושלים לדורותיה והעדות השוכנות בה.

חזון אישי למועצה
כמורה דרך נחשפתי לבעיות התיירות הן הנכנסת והן תיירות פנים. האתגרים העומדים בפני ארגון מורי הדרך לביסוס המעמד המקצועי והאישי של המדריכים בארץ ובמיוחד המעמד הציבורי הם ממטרות הארגון לעתיד לבוא. אין ספק שנבחרי הארגון הנוכחיים עושים רבות לחיזוק מעמד המדריך ויש לי עניין רב לתרום מיכולתי ומנסיוני להמשך מגמה זאת.