כפי שאושר בהחלטה של האסיפה הכללית של העמותה שהתקיימה בניר עציון בתאריך ה- 14.7.16

פרק א’- העמותה ומטרותיה

1. שם העמותה הינו: 
בעברית: אגודת מורי דרך בישראל.
באנגלית: ISRAEL TOUR GUIDES ASSOCIATION.
האגודה הינה עמותה רשומה שמספרה 5800-747-30.
כתובת העמותה: יגאל אלון 120, פינת תוצרת הארץ 3, תל אביב, 6744326

2. מטרות העמותה:

2.1. לאגד את כל מורי הדרך המוסמכים על ידי משרד התיירות לשם שמירה על זכויותיהם, תנאי  עבודתם ותדמיתם הציבורית.
2.2. לייצג את מורי הדרך בפני ממשלת ישראל, משרד התיירות, משרדי הממשלה ומוסדות  ציבור אחרים, בפני כל רשות לאומית או מקומית ובפני העיתונות, הטלוויזיה וכל התקשורת.
2.3. לקבוע כללי התנהגות נאותים ומותאמים לחשיבותו הציבורית והלאומית של המקצוע ולפקח  על הביצוע המלא של כללים אלה.
2.4. לפעול, לפתח ולקדם את ענייניהם המקצועיים של חברי העמותה, ולשפר את רמתם  המקצועית על ידי עריכת קורסים, השתלמויות, סיורים הפצת חומר הדרכה וכו’.
2.5. לייצג את חברי העמותה בכל הקשור לעריכת הסכמי עבודה אישיים ו/או קיבוציים ושיפור  תנאי עבודתם ותעסוקתם.
2.6. להוות גורם משפיע על תכנון והכשרת כוח אדם המוכשר למקצוע מורי דרך על ידי משרד  התיירות ו/או כל גורם אחר, לרבות הסמכה ורישוי.
2.7 . לעסוק בנושאים פיננסיים- כלכליים שנועדו לקדם את האינטרסים של העמותה ו/או של החברים בה.
2.8. לארגן ולבצע כל פעולה שהיא לקידום מטרות העמותה. 

3. עקרונות העמותה:

3.1. העמותה נועדה לשרת את חבריה על בסיס של שוויון ביניהם ולקדם את ענייניהם המקצועיים והציבוריים.
3.2. העמותה לא תחלק רווחים או דיבידנדים, רווחי העמותה, במידה שיצטברו כאלה, יושקעו  בה וישמשו לקידום מטרותיה.
3.3. איסור זיקה מפלגתית – אגודת מורי הדרך היא אגודה בלתי פורמאלית ולא תנקוט עמדה בשאלות פוליטיות, שאינן בתחום מטרותיו וערכיו.

פרק ב’- חברות בעמותה 

 החברים בעמותה:
4.1. כל מי שרשום בפנקס החברים של העמותה.
4.2. כל מי שרשום כאמור ובתנאי שסילק חובותיו לעמותה.
4.3. כל מי שהתקבל כחבר בעמותה בהתאם להוראות תקנון זה.

5. תנאי הקבלה לעמותה:

רשאי להתקבל כחבר בעמותה רק מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות המצטברים כדלהלן:

5.1. הוא בעל רישיון חוקי ותקף של מורה דרך מוסמך בישראל.
5.2. שילם את תשלומי דמי החבר ואין לו חובות לעמותה.
5.3. חתם על בקשה להצטרף כחבר בעמותה.

 

לתקנון המלא לחצו>>

תקנון-2019