משה מעוז

חזון אישי
• אפעל למען אחדות האגודה, שלום בינינו, חיבור הדדי, פרגון ואווירת עבודה חיובית. ככל שנתאחד בתוכנו, נהפוך לגוף המשדר בקול אחד ממוקד מטרות וברור, ניצב, מגבה ופועל כראש חץ עם המנכ”ל, כך ייטב. אגודה חזקה ומוצקה היא ערובה ליציאה לפעילות למען המטרות לשמן הוקמה.
• אפעל ללא ליאות למיזוג כלל מורי הדרך תחת גוף אחד מייצג. פיצול מחליש אותנו. אפעל לשיח מק רב ומפרה, באווירה חיובית עם מורשת וכלל הגורמים המייצגים את מורי הדרך.
• בד בבד עם תיעול מרצי ויישום חזוני בתחומים הנ”ל, אפעל לחידוד מטרות האגודה. בניית כיוון ואג’נדה. האגודה הוקמה, חיה ונושמת למען מורי הדרך באשר הם.
• האני מאמין שלי הרואה באגודה גוף מייצג ופועל למען מו”ד ינחני ליטול על עצמי תפקידים בתחומי התמחותי ובהם אוכל להביא את יכולותיי לביטוי הברור ביותר-כגון, מעורבות בבניית מערכת קורסי הכשרת מורי הדרך, שהיא לקויה ביותר כעת, פעילות לשינוי תפיסה מוחלט בכל הקשור לאופי הלימוד. לא תיעול לעיסת חומר והקאתו במבחנים אלא חשיבה יוצרת, חשיבה חוץ קופסתית ויצירתית כמורי דרך, מול קהלי יעד.
• אפעל נמרצות להעמקת הכשרת מורי דרך בתחומי הכרת שטח, הן ברמת הכרות עם מסלולי טבע והן הרגשתם לתכנים ויעדים פחות מוכרים, כהענקת כלים נוספים לתרמילי ההדרכה בתחומים בהם אוכל לתרום. חשיבה המשלבת מעוף וחוויה.
• חלק מהאני מאמין שלי-העצמת מעמד האגודה כגוף מוביל ומייצג, מתן יתר לגיטימציה והכרה מצד גורמי התיירות ,הטיילות ,משרדי הממשלה, גופים ומתירנים. אפעל בלא ליאות על מנת שהאגודה תוכר וכפועל יוצא, תוכל לפעול ביתר שאת, בנחישות, למען האדרת והעצמת מעמד מורי הדרך ככוח המניע את התיירות לסוגיה. על האגודה לפעול בנחרצות ואעשה הכול לסייע בכך, בקרב כל מקבלי ההחלטות, לבנות לעצמה את המקום וההכרה ,הכרח להתחשב בדעותיה, אמירותיה ופעליה, הן במישור הסיוע ומתן הגיבוי למורי הדרך בכל תחום והן, מעצם היות האגודה מורכבת מהמקצוענים בתחומי התיירות, לדחוף להשפעתה בתכנון ארוך טווח של בניית מערך עולם התיירות, פנים וחוץ. בידי האגודה היכולת, יש לדחוף נחרצות לכך, להביא את מקבלי ההחלטות להכרה כי עולם התיירות ,הינו משאב מוביל במדינת ישראל, יש להעלותו מעלה בסולם העדיפויות, להתאימו למצבים שנוצרו לעידן של פוסט קורונה, לתפיסתי, על האגודה לפעול להעלאת כל נושא עולם התיירות, באמצעות המשאב וההון האנושי המעולה העומד לרשותה על סדר העדיפות הלאומי ולהעניק לטיילות, לתיירות לסוגיה ובעיקר למורי הדרך את המקום המכובד והראוי.
לבסוף, אפעל למען היטיב מצבם של מורי הדרך, הן כלכלית, הן מנטאלית, הן עידוד הצטרפות, פעילות ,מעורבות יתר בעשייה, הנגשת מורי דרך למומחים והנגשת המומחים להעברת העשרה, תמורת תשלום אשר יועבר למנחים, מרצים, מדריכי השתלמויות ,מידית ולא אחרי חודשיים…אגודה מאוחדת, מוצקה, דוברת בקול רם ברור ,עושה ומציגה הישגים, היא ערובה הן להצטרפות מורי דרך נוספים, אשר יחזקוה והן כמנוף סיוע למורי הדרך ולעולם התיירות כולו. להביא לתחושת גאוות יחידה בעצם ההצטרפות והשייכות לאגודה.