שינויים בהנהלת אגודת מורי הדרך

חברי אגודה יקרים,

בהנהלת האגודה חלו שינויים בחודש האחרון ,אשר מחייבים על פי תקנון העמותה. ואותם אני מביא לידיעתכם.
השינויים המדוברים הם התפטרות של יו”ר אגודת מורי הדרך מר בני כפיר, מטעמים אישיים, אשר נכנסה לתוקף החל מה 01/08/2020.
לפיכך ובהתאם לתקנון האגודה , אשר קובע כדלהלן:
” 2.40 .יו”ר העמותה יפסיק לכהן בתפקידו באחד מהמקרים ובאופנים המנויים להלן:
1.2.40 התפטר היו”ר בהודעה בכתב שהוגשה למועצה, יכהן סגן היו”ר עד לבחירת יו”ר חדש על ידי המועצה במועד המוקדם ביותר האפשרי”.
בהתאם לזאת הריני להודיע על הדברים הבאים:
א. הנהלת אגודת מורה הדרך מקבלת את הודעת ההתפטרות של מר בני כפיר בצער רב ומאחלת לו בהצלחה בהמשך דרכו..
ב. מר בני כפיר יחזור להיות חבר מזכירות מין המניין ויקבל עליו משימות בתוך המזכירות וההנהלה.
ג. מתוקף סמכותי כממלא מקום יו”ר האגודה וכיו”ר בפועל הנחתי לבצע את הפעולות הבאות בהתאם לתקנון:
   1. לכנס בתוך 14 יום מעכשיו ישיבת מועצה שלא מין המניין על מנת לבחור ביו”ר חדש , שיכהן על לסוף הקדנציה הנוכחית.
   2. לזמן את יועמ”ש האגודה לניהול ולפיקוח על הבחירות הללו.
   3. לזמן את וועדת הביקורת של האגודה.
הריני להבטיח המשך התנהלות תקינה של כל מוסדות האגודה גם בעת זאת , עד לבחירת יו”ר חדש כמתחייב מהתקנון

בברכה

חי אפרתי מוטי
מ”מ יו”ר אגודת מורי הדרך