פתרונות למורי הדרך העצמאים שזכאים לאבטלה, לאחר סיום מתווה החירום הכלכלי

מעודכן לתאריך 12.2.2024

רקע
ב-31.12.23 פקע תוקף הוראת השעה שנתנה מסגרת חוקית למתווה החירום הכלכלי במשק עבור
מלחמת חרבות ברזל.  במסגרת המתווה, שהיה בתוקף בחודשים אוקטובר ועד דצמבר 2023, עצמאי
שזכאי לדמי אבטלה התבקש להגיש לביטוח לאומי אישור רואה החשבון על הכנסותיו מדי חודש (טופס
1503) ההכנסות שהרוויח עצמאי בפועל קוזזו מדמי האבטלה בכל חודש. 

לא התבצע קיזוז שנתי בגלל ההקלות.

לצערנו, מתווה החירום לא הוארך על- ידי הכנסת לשנת 2024. לפיכך, ביטוח הלאומי חזר לטפל במובטלים על- פי החוק הקיים בשגרה. ההכנסה של עצמאי מקוזזת מדמי האבטלה על – פי חישוב שנתי:

הקיזוז יפחית מדמי האבטלה את סך ההכנסות מעסק המפורטים בשומת מס ההכנסה בשנת מס .2024
אין חשיבות לחודש שבו עבד העצמאי בפועל כי החישוב הוא שנתי. 

לצורך המחשה, עצמאי שזכאי לאבטלה בינואר 2024 “יסבול” מקיזוז בגלל הכנסה שירוויח בחודש נובמבר 2024, משום שסכום הכנסה השנתית יתקבל רק בסוף השנה, בשלב הראשון תופחת בכל חודש מדמי האבטלה ההכנסה הרשומה בביטוח לאומי על- פי גובה המקדמות שהעצמאי משלם. 

בשלב השני, החישוב הסופי ייערך במהלך שנת 2025; 

מורי דרך עלולים לקבל “בהפתעה” תביעות להחזיר את הכספים שקיבלו כדמי אבטלה, 

בתוספת ריבית והצמדה. גובה ההחזרים עלול להגיע לעשרות אלפי שקלים.
במצב דברים כזה, מורי דרך בעלי תיק עצמאי בביטוח לאומי יהיו זכאים לדמי אבטלה מזעריים (אם
בכלל), אם בכוונתם לעבוד כעצמאים במהלך שנת 2024.

דוגמא לקיזוז הכנסות – חישוב עבור חודשים מלאים לצורך המחשה:
מורה דרך משלם מקדמות לביטוח לאומי על -פי ההכנסה הצפויה שלו – כ8,000- ₪ בחודש.
בשלב הראשון, בכל חודש יופחתו מדמי האבטלה שלו – 8,000 .₪
בשלב השני, בדיווח השנתי התברר שמורה דרך הרוויח כעצמאי במהלך שנת 2024 את הסכום
120,000 .₪ כלומר, רווח חודשי ממוצע עומד על: 120,000/12 = 10,000 ₪
סכום שיופחת רטרואקטיבית מדמי אבטלה לאחר הגשת שומת 2024:
[10,000 ₪ + ריבית + הצמדה] × [מספר חודשי אבטלה ב2024-]
משום ש8,000- ₪ כבר הופחתו מדמי האבטלה, למורה דרך יווצר חוב בביטוח לאומי על-סך:
[2,000 ₪ + ריבית + הצמדה] × [מספר חודשי אבטלה ב2024-]

אנו פועלים מול מקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה על-מנת להאריך את מתווה החירום. 

במקביל פנינו להנהלת הביטוח הלאומי במטרה להגמיש את הנהלים שיאפשרו למנוע קיזוזים. 

מסמך זה מציג את הסיכומים שהושגו עם הנהלת הביטוח הלאומי. 

אנו ממליצים להתייעץ עם רואה החשבון על מנת לבחון את המשמעויות עבור כל אחד באופן פרטני.
סגירת תיק עצמאי בביטוח לאומי

עצמאי שחדל לעבוד רשאי לסגור עיסוק עצמאי בביטוח לאומי. לאחר סגירת התיק, האדם לא יהיה
מבוטח בביטוח נפגעי עבודה ולא יוכלו לתבוע קצבאות על-בסיס הכנסתו כעצמאי. העצמאי רשאי
לפתוח את התיק מחדש כאשר יחזור לעבודה. מדמי האבטלה, ששולמו בחודשים בהם תיק עצמאי
היה סגור, לא יקוזזו הכנסות מעיסוק עצמאי.
בנוהל בשגרה ביטוח לאומי מאפשר לשנות את סטטוס התיק רק פעם ברבעון.
סיכום נציגות מורי הדרך עם הביטוח הלאומי:

גמישות בשינוי סטטוס תיק עצמאי
בעקבות פנייתנו להנהלת ביטוח לאומי ולאור המצב המיוחד של מורי דרך בעת המלחמה, החליט
הביטוח הלאומי לאמץ נוהל מקל שבו יתאפשר למורי הדרך לסגור את עיסוק העצמאי לתקופות קצרות
אך הדיווח על סטטוס התיק יתבצע על- פי הצהרת מורה הדרך רק במהלך יולי 2024 (ראו פרוטוקול דיון
מצורף). מורה הדרך יפרט באילו חודשים מתחילת השנה עבד כעצמאי ובאילו חודשים לא עבד כלל
כעצמאי. בחודשים שבהם לא עבד, יעודכן במערכת סטטוס “סגור” לתיק עצמאי ומדמי אבטלה שישתלמו לא יקוזזו הכנסות ממשלח יד עצמאי.

הפחתות שכבר קוזזו, יוחזרו למורה הדרך לאחר עדכון
הסטטוס.


אפשרויות לפעולה עבור מורי הדרך
בפני מורי הדרך קיימת עתה האפשרות לפעול באופן הבא:
1. מהלך מיידי:
▪ מורה הדרך רשאי להגיש לביטוח לאומי בקשה להקטין את המקדמות בשנת 2024
בגלל ירידה בהכנסות כעצמאי. מטרת המהלך להקטין את הקיזוז בעת תשלום דמי
האבטלה בכל חודש. הבקשה תוגש באמצעות רואה החשבון המייצג את מורה הדרך
או על- ידי הגשת טופס בל672/ – טופס בקשה לתיקון מקדמות.
▪ לאחר הקטנת המקדמות, יש לפנות למחלקת אבטלה ולבקש לזכות אתכם בהפרש
בדמי האבטלה שקוזז לפני תיקון המקדמות.
2. בחודש שבו מורה הדרך לא עבד כעצמאי:
▪ יתייצב בלשכת התעסוקה כנדרש עבור מובטל ויירשם כדורש עבודה.
▪ בעדכון במחצית השנה, מורה הדרך יצהיר שבחודש זה לא עבד כעצמאי.
3. בחודש שבו מורה הדרך עבד כעצמאי:
▪ מורה הדרך רשאי לדווח ללשכת התעסוקה על עבודה זמנית במהלך כל החודש, החל
מה1- בחודש ועד סופו. לאחר עדכון הדיווח, בחודש זה לא ישתלמו דמי אבטלה. ימי
האבטלה יישמרו לזכותו בהמשך השנה.
▪ בעדכון במחצית השנה, יצהיר מורה הדרך שבחודש זה עבד כעצמאי.

הערות
א. מורה הדרך יכול לשנות את סטטוס העיסוק כעצמאי בביטוח לאומי לחודש קלנדרי שלם בלבד.
אין חשיבות לכמות ימי העבודה בחודש מסויים.

ב. עבודת הדרכה כנגד חשבונית / קבלה, אשר המעסיק הפריש דמי ביטוח לאומי מן התשלום
עבורה, מסווגת כעבודת שכיר )במסגרת צו סיווג מבוטחים( ולכן אינה מחייבת תיק עצמאי
פתוח בביטוח לאומי בחודש בו בוצעה.


ג. מורה דרך שעובד כעצמאי רשאי לבחור לא לדווח ללשכת התעסוקה על עבודה זמנית. באופן
זה, הוא יקבל את דמי האבטלה באותו חודש ומהם יקוזזו הסכומים על-בסיס חישוב שנתי.


ד. לסגירת עיסוק עצמאי ו/או להקטנת מקדמות בביטוח לאומי עלולות להיות השפעות שליליות
על הכיסוי הביטוחי, על זכאות לקצבאות על-פי תקופת האכשרה, על תגמול המילואים ואף
הגדלת המיסוי בו חייב המבוטח. אנו ממליצים לכל מורה דרך להתייעץ עם רואה החשבון שלו
על מנת לבחון את מצבו. אין לראות במסמך זה שום המלצה לפעולה.


בברכת ההצלחה לחיילי צה”ל ותפילה לשחרור החטופים,
גנית פלג                                                     ד”ר דויד גורביץ’
יו”ר אגודת מורי הדרך                            מנהל קבוצת הסיוע למורי הדרך