נוהל החזר כספי בגין תשלום עבור השתלמויות מורי דרך שלא מומשו

השתלמויות מורי דרך נעשות בהתאם סעיף 134 לתקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ”ז- 1967, לפיו “לא יחודש רישיונו של מורה דרך- אלא אם השתתף בקורסים להשתלמות שנקבעו על ידי הממונה ושהודעה נשלחה אליו בדואר רשום”.

האגף להכשרה מקצועית במשרד התיירות נערך לשינוי אופן ניהול מערך ההשתלמויות למורי הדרך, כפי שהובא לידיעתכם, החל מחודש יולי 2020, באופן בו ההשתלמויות לא יבוצעו עוד באמצעות משרד התיירות (להלן- המשרד) אלא על ידי מוסדות חיצוניים שאושרו לשם כך על ידי המשרד.
לפיכך, על פי החלטת המשרד, יבוצע החזר כספי למורי דרך שיימצאו זכאים בגין תשלומים ששולמו על ידם בעבר עבור השתלמויות מורי דרך ואשר טרם מומשו.

להמשך קריאת נוהל ההחזר לחצו