מכתב חרבות הברזל לביטוח לאומי- מנגנון אישור דמי אבטלה
 1. במדינת ישראל כ-8,000 מורי דרך פעילים. עבודת מורי דרך בכל הארץ נפסקת לחלוטין בעתות משבר ביטחוני בשל הפסקת התיירות, כמו המשבר הנוכחי שבו מיד עם תחילת הלחימה התיירים ברחו מן הארץ והנחיות פיקוד העורף אוסרים על התקהלויות בשטחים פתוחים.
 2.  אופי עבודת מורה-הדרך הינו כעובד יומי שמוזמן להדריך תיירים על-ידי סוכן תיירות או מוסד על בסיס ארעי. למורה הדרך תמיד יש מספר רב של מעבידים, לעתים מורי הדרך עובדים אצל עשרות מעבידים בחודש. כל מורי הדרך הפעילים מחזיקים ברישיון ממשלתי מטעם משרד התיירות הכרוך בחידוש כל שנתיים.
 3. החוק מחייב את ביטוח הלאומי להתייחס לכלל מורי הדרך כעובדים שכירים:
  • חלק ממורי הדרך הם שכירי יום שמקבלים תלושי משכורת.
  • חלק אחר ממורי הדרך מתחשבנים עם המעסיקים באמצעות חשבוניות/קבלות, ומסווגים כעובדים שכירים על פי צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל”ב-1972 לעניין הזכויות בביטוח לאומי, לרבות לעניין אבטלה. האחריות על העברת דמי הביטוח מוטלת על המעביד.
 4. עם הפסקת העבודה ב-7.10.2023, מורי הדרך לא קיבלו מכתבי פיטורין כשאר ענפי המשק, אלא הם פשוט הפסיקו לקבל הזמנות עבודה חדשות מן המעבידים.
 5. לפני כשנתיים, בשיאו של משבר הקורונה, עסקנו בכך לא מעט יחד עם אנשי משרדך והוסכם על מנגנון יעיל שאפשר תשלום דמי אבטלה למורי הדרך. מנגנון זה כלל חתימת מורה הדרך עם אגודת מורי הדרך על הצהרה משותפת, אשר מאשרת כי מורה הדרך הפסיק את עבודתו בגלל המשבר וכי הכנסותיו הם מתחום התיירות. חתימה על הצהרה התאפשרה רק לאחר בדיקתנו את תוקף רישיון מורה הדרך. (מצ”ב מסמך הצהרה מתקופת הקורונה)
 6. הצהרה זו משקפת את יישום מדיניות כתובה של הביטוח הלאומי, כדוגמת חוזר ביטוח 1456, שקובע כי עובד המסווג לפי הצו אשר תובע אבטלה “נדרש לצרף הצהרה חתומה על ידי התובע ובה מצוינת תקופת העבודה, המקום, וסיבת הפסקת העבודה”.
 7. מובן ונהיר כי אין בהצהרה זו משום קביעת גובה דמי האבטלה, וכי מורי הדרך נדרשים להמציא לביטוח לאומי את מסמכים המוכיחים את גובה הכנסתם בכדי לקבוע את גובה הגמלה לה יהיו זכאים.
 8. אני פונה אלייך היום בבקשה לאשרר את הסיכום לעיל גם במשבר הנוכחי ובכך לפתור את סוגיית כלל מורי הדרך באחת מבלי צורך להמציא מכתבי פיטורין.

בכבוד רב,

גנית פלג – יו”ר אגודת מורי הדרך בישראל