כלי נגישות

תקנון

הורדת תקנון האגודה למורי הדרך

הצעות לשינוי תקנון

מכנס האגודה שהתקיים ב- 28.1.15 בהיכל התרבות בנתניה  להורדה לחץ  כאן – שינויי תקנון – טבלה מעודכנת – מעודכן
כפי שאושר בהחלטה של האסיפה הכללית של העמותה שהתקיימה בתל אביב
בתאריך 25 בספטמבר 2011.

פרק א' – העמותה ומטרותיה

1. שם העמותה

אגודת מורי דרך לתיירות בישראל (באנגלית: Israel tour guides association)
מספר העמותה: 58-007-473-0
כתובת העמותה: רח' לח"י 25 בני ברק 51200

2. מטרות העמותה

2.1.
לאגד את כל מורי הדרך המוסמכים על ידי משרד התיירות לשם שמירה על זכויותיהם, תנאי עבודתם ותדמיתם הציבורית.
2.2.
לייצג את מורי הדרך בפני ממשלת ישראל, משרד התיירות, משרדי הממשלה ומוסדות ציבור אחרים, בפני כל רשות לאומית או מקומית ובפני העיתונות, הטלוויזיה וכל התקשורת.
2.3.
לקבוע כללי התנהגות נאותים ומותאמים לחשיבותו הציבורית והלאומית של המקצוע ולפקח על הביצוע המלא של כללים אלה.
2.4.
לפעול, לפתח ולקדם את ענייניהם המקצועיים של חברי העמותה, ולשפר את רמתם המקצועית על ידי עריכת קורסים, השתלמויות, סיורים הפצת חומר הדרכה וכו'.
2.5.
לייצג את חברי העמותה בכל הקשור לעריכת הסכמי עבודה אישיים ו/או קיבוציים ושיפור תנאי עבודתם ותעסוקתם.
2.6.
להוות גורם משפיע על תכנון והכשרת כוח אדם המוכשר למקצוע מורי דרך על ידי משרד התיירות ו/או כל גורם אחר, לרבות הסמכה ורישוי.
2.7.
לעסוק בנושאים פיננסיים – כלכליים שנועדו לקדם את האינטרסים של העמותה ו/או של החברים בה.
2.8.
לארגן ולבצע כל פעולה שהיא לקידום מטרות העמותה.

3. עקרונות העמותה

3.1.
העמותה נועדה לשרת את חבריה על בסיס של שוויון ביניהם ולקדם את ענייניהם המקצועיים והציבוריים.
3.2.
העמותה לא תחלק רווחים או דיבידנדים, רווחי העמותה, במידה שיצטברו כאלה, יושקעו בה וישמשו לקידום מטרותיה.
3.3.
איסור זיקה מפלגתית – אגודת מורי הדרך היא אגודה בלתי פורמאלית ולא תנקוט עמדה בשאלות פוליטיות, שאינן בתחום מטרותיו וערכיו.

פרק ב' – חברות בעמותה

4. החברים בעמותה

4.1.
כל מי שרשום בפנקס החברים של העמותה. (לרבות רישום ודיוור במאגרי המידע של האגודה לצורכי עדכון החברים)
4.2.
כל מי שרשום כאמור ובתנאי שסילק חובותיו לעמותה.
4.3.
כל מי שהתקבל כחבר בעמותה בהתאם להוראות תקנון זה.

תנאי הקבלה לעמותה

רשאי להתקבל כחבר בעמותה רק מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות המצטברים כדלהלן:

5.1.
הוא בעל רישיון חוקי ותקף של מורה דרך מוסמך בישראל.
5.2.
שילם את תשלומי דמי החבר ואין לו חובות לעמותה.
5.3.
חתם על בקשה להצטרף כחבר בעמותה.

הליך קבלת חברים חדשים לעמותה:

המבקש להתקבל כחבר בעמותה יגיש למזכירות בקשה בלשון זו:

6.1.
"אני (שם, ת.ז., מס' רשיון מורה דרך, מען) מבקש להיות חבר באגודת מורי הדרך לתיירות בישראל. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי ומקובלים עלי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות מוסדות העמותה". לבקשה יצורף עותק רשיון מורה דרך בתוקף של המבקש להתקבל כחבר בעמותה.
6.2.
המזכירות תחליט על בקשת המבקש וקבלתו כחבר בעמותה, או על דחיית הבקשה. ערעור על החלטה הדוחה בקשה להתקבל כחבר בעמותה תידון ותוכרע באופן סופי על ידי המועצה הארצית.
6.3.
המזכירות ו/או המועצה תיזום צירוף לעמותה של כל מי שהוא מורה דרך מוסמך בישראל.

הפסקת החברות בעמותה

חברותו של חבר בעמותה תפקע מאליה בהתקיים אחד מהתנאים שלהלן:

7.1.
במותו של החבר.
7.2.
בפרישת חבר מהעמותה באמצעות הודעה בכתב שתימסר למזכירות העמותה.
7.3.
תוך שלושה חודשים מיום שחדל להתקיים תנאי מתנאי הכשירות לחברות בעמותה, והליקוי לא תוקן על ידי החבר לאחר שקיבל הודעה על הליקוי ונדרש לתקנה.
7.4.
בהוצאת החבר מהעמותה בהתאם לאמור להלן.
 1. הוצאת חבר מהעמותה:

 

האסיפה הכללית רשאית להחליט להוציא חבר מהעמותה לצמיתות בהתקיים אחד מאלה:

 

8.1. עפ"י החלטת ועדת האתיקה הממליצה על הרחקת החבר מהעמותה לצמיתות.

8.2. עפ"י המלצת המזכירות כאשר החבר לא קיים הוראות התקנון או החלטות מוסדות העמותה המוסמכים או כאשר החבר פעל בניגוד למטרות העמותה.

8.3. הצעה להוציא חבר מהעמותה תובא לאסיפה לאחר דיון והחלטה בענין של המועצה הארצית.

8.4. לא יוצא חבר מהעמותה לפני שתינתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טיעוניו.

 1. פנקס החברים

 

העמותה תנהל פנקס חברים בו ירשמו כל חבר, מענו, מס' זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.

 

פרק ג' – מוסדות העמותה

 

סימן א' – כללי:

 

 1. מוסדות העמותה וממלאי תפקידים בעמותה הם:

 

10.1. האסיפה הכללית של כלל חברי העמותה.

10.2. המועצה הארצית – הנבחרת על ידי האסיפה הכללית.

10.3. יושב ראש העמותה – הנבחר על ידי המועצה הארצית

10.4. המזכירות – הנבחרת על ידי המועצה הארצית.

10.5. ועדת האתיקה ויו"ר הוועדה – הנבחרת על ידי המועצה הארצית.

10.6. ועדת הביקורת ויו"ר הוועדה – הנבחרת על ידי האסיפה הכללית.

10.7. ועדות פעולה שונות הנבחרות ו/או המתמנות ע"י המועצה הארצית, רכזיהן יהיו חברי המועצה הארצית.

 

סימן ב' – האסיפה הכללית:

 

 1. האסיפה הכללית של העמותה הינה האסיפה של כלל חבריה.
 2. התפקידים והסמכויות:

 

12.1. לאשר את התקציב השנתי של העמותה.

12.2. לבחור את חברי המועצה ואת ועדת הביקורת של העמותה.

12.3. לקבל דו"חות מועדת הביקורת והמועצה הארצית ולדון בהם.

12.4. להחליט על פירוק מרצון של העמותה. החלטה על פירוק מרצון של העמותה תתקבל ברוב של לפחות שני שליש מחברי העמותה המצביעים על הצעת ההחלטה על פירוק מרצון של העמותה, ובלבד שניתנה הודעה מראש על הכוונה להביא להצבעה באסיפה הכללית המתכנסת הצעת החלטה לפירוק מרצון של העמותה.

 

 1. כינוס (אסיפה רגילה):

 

13.1. אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיים במועדים הקבועים בתקנונה, ולא פחות מאחת לשנה.

13.2. הודעה מוקדמת של 30 ימים לפחות, שתפרט את המקום, היום והשעה בה תיערך האסיפה ואת סדר יומה, תישלח לכל אחד מחברי העמותה.

 

 1. כינוס (אסיפה שלא מן המניין):

 

14.1. המזכירות רשאית לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליה לעשות כן לפי החלטה  בכתב של ועדת הביקורת, או דרישה בכתב של 20% מחברי העמותה, או הצבעה של לפחות 11  מכלל חברי המועצה הארצית שהתקיימה בישיבת המועצה הארצית.

14.2. הליכי זימון האסיפה שלא מן המניין יהיו זהים לאלה של אסיפה רגילה ואולם המזכירות תהא רשאית להחליט על קיצור ההודעה המוקדמת בדבר כינוס האסיפה וסדר יומה.

 

 1. ניהול האסיפות – מניין חוקי – קולות החברים:

 

15.1. אין לדון בשום שאלה ולהכריע בה – בין באסיפה רגילה ובין באסיפה שלא מן המניין – אלא אם יהיה נוכח, בתחילת הדיון מניין חוקי, כשיהיו נוכחים במקום חברים אשר להם ביחד לפחות 25% ממספר הקולות של חברי העמותה (קוורום האסיפה).

15.2. במידה שלאחר חלוף חצי שעה מתחילת האסיפה המיועדת, עדיין לא יהיו קוורום לאסיפה, תתקיים האסיפה כשיהיו נוכחים במקום חברים אשר להם ביחד לפחות 15% ממספר הקולות של חברי העמותה.

15.3. במידה שלאחר חלוף שעה מתחילת האסיפה המיועדת, עדיין לא יהיו קוורום לאסיפה, תתקיים האסיפה באותו המקום בכל מספר נוכחים שהוא.

15.4. יו"ר העמותה ישמש כיו"ר האסיפה ובהעדרו יבחרו חברי המועצה הארצית באחד החברים האחרים במועצה הארצית לשמש כיו"ר האסיפה.

15.5. כל ההצבעות באסיפה הכללית תהיינה בהרמת ידיים יחד עם כרטיס הצבעה, אלא אם כן דרשו לפחות 50% מהנוכחים באסיפה, הצבעה חשאית.

15.6. ההשתתפות וההצבעה באסיפה תהא אישית בלבד.

15.7. בכפוף לתנאים והאפשרויות במועד האסיפה הכללית, תתארגן מזכירות העמותה לאפשר למרבית חברי העמותה השתתפות בהצבעה.

 

 1. החלטות:

 

16.1. החלטות – בין באסיפות רגילות ובין באסיפות שלא מן המניין – תתקבלנה ברוב רגיל של הנוכחים בהצבעה, אלא אם כן החוק ו/או הוראות תקנון זה מחייבים אחרת.

16.2. החלטה בנושאי הוצאת חבר מהעמותה ו/או הכרזת שביתה כללית בענף, תתקבל ברוב של לפחות שני שליש מחברי העמותה המצביעים על הצעת ההחלטה ובלבד שניתנה הודעה מראש על הכוונה להביא להצבעה באסיפה הכללית המתכנסת את הצעת ההחלטה האמורה.

 

 1. פרטיכל:

 

יו"ר האסיפה ידאג לרישום פרטיכל שיכלול את תמצית הדיונים ואת ההחלטות שהתקבלו באסיפה, הפרטיכל יהיה פתוח לעיון חברי העמותה.

 

סימן ג' – המועצה הארצית:

 

18.1. המועצה הארצית של העמותה תימנה 21 חברים בעמותה אשר ייבחרו על ידי האסיפה הכללית השנתית, לתקופה של שתי אסיפות כלליות שנתיות רצופות ובכל מקרה עד למועד בחירתה של מועצה ארצית חדשה.

18.2. כחברי המועצה ימונו אותם עשרים ואחד החברים אשר קיבלו את מספר הקולות הרב ביותר.

 

 1. הבחירות:

 

19.1. הבחירות למועצה הארצית תתקיימנה בכל אסיפה כללית שנתית שנייה, אחת ל – 24 חודשים לכל היותר.

19.2 הבחירות למועצה הארצית תהיינה אישיות וחשאיות ותתנהלנה באמצעות הטלת מעטפות ובהן פתקי הצבעה בקלפי.

19.3. בבחירות באסיפה הכללית יבחרו חברי העמותה את המועצה הארצית המונה 21 חברים ואת 3 חברי וועדת הביקורת.

19.4. נוהל זה בא להסדיר את אופן עריכת הבחירות, הצגת מועמדות, תהליך הבחירה וקביעת הנבחרים.

 

 1. ועדת בחירות למועצה הארצית:

 

20.1. לקראת קיום האסיפה הכללית בשנה שבה מתקיימות בחירות למוסדות העמותה, מזכירות העמותה תפרסם בקרב חברי העמותה, הודעה לגבי חברים המעוניינים לכהן בוועדת הבחירות. המועצה תבחר מבין המועמדים, בהצבעה, את חברי וועדת הבחירות.

20.2. הוועדה תכלול 3 חברים ותבחר מתוכה את יו"ר הוועדה. הוועדה רשאית לצרף חברים נוספים בהסכמת המזכירות ובתנאי שיהוו מספר בלתי זוגי.

20.3. רשאים לכהן כחברי וועדת הבחירות, חברי העמותה הכשירים להיבחר ואשר אינם חברים ו/או עובדים במוסדות העמותה.

20.4. חברי וועדת הבחירות לא רשאים להיות מועמדים לאף אחד ממוסדות העמותה העומדים לבחירה.

20.5. ועדת הבחירות תפקח על קיום תהליך הבחירות, תכריע בשאלות שנויות במחלוקת שתתעוררנה במהלכן, תכריע בעררים על אופן עריכת הבחירות ותקבע סופית את תוצאות הבחירות ותפרסמן.

20.6. רשימת שמות חברי ועדת הבחירות תפורסם עד 75 ימים טרם מועד בחירות באמצעות דיוור ישיר בדואר אלקטרוני.

20.7. חבר אגודה המעוניין להתנגד לבחירתו של חבר שנבחר לוועדת הבחירות יוכל לעשות כן עד תום 14 יום ממועד פרסום הרשימה. וועדת הביקורת תדון בהתנגדות ותיתן החלטתה. החלטת ועדת הביקורת תהיה סופית.

20.8. במידה וייפסל חבר מחברותו בוועדת הבחירות המזכירות תבחר חבר אחר תחתיו בהתאם יפורסם שמו של  הנבחר החדש. לא ניתן יהיה להגיש התנגדות לבחירתו של החבר החדש שנבחר.

20.9. הפרסום האחרון של שמות חברי הוועדה יהיה עד ולא יאוחר מ-50  יום טרם מועד הבחירות.

 

 1. הליכים קודמים לבחירות למועצה הארצית:

 

21.1. לפחות 90 יום קודם למועד האסיפה הכללית (שבה יתקיימו הבחירות) תפרסם המזכירות הודעה על קיום בחירות למועצה ולוועדת הביקורת ותזמין את חברי העמותה להציע את מועמדותם ותציין את המועד האחרון להגשת המועמדות שהוא 60 יום לפני מועד הבחירות.

21.2. הודעה על הבחירות תפורסם באתר האינטרנט של העמותה, בדואר אלקטרוני ובכל דרך שתביא את ההודעה לחברים.

21.3. העמותה תפיץ בין חבריה טופס הצעה למועמדות למוסדות העמותה בו החבר/ה יציע את מועמדותו למועצה, וועדת ביקורת ו/או ימליץ על מועמדותם של חברים אחרים.

21.4. וועדת הבחירות תבדוק את כשירותם של המועמדים להיבחר ותודיע למועמד על כשירותו לבחירה ותקבל את אישורו של המועמד לא יאוחר מ 50 יום קודם למועד הבחירות.

21.5. חבר/ה שנפסל/ה מועמדותו/ה רשאי/ת לערער בפני המזכירות לפחות 40 ימים קודם למועד הבחירות.

21.6. המזכירות תדון בערעורים שנמסרו ותכריע לפחות 35 ימים קודם למועד פרסום רשימת המועמדים. המזכירות תודיע בכתב על ההחלטה לחבר/ה המערער/ת.

21.7. לפחות 30 ימים קודם למועד הבחירות תפרסם וועדת הבחירות את רשימת המועמדים לפי א-ב למועצה ולוועדת ביקורת בצירוף הזמנה לכנס וסדר היום.

21.8. לפחות 30 ימים טרם מועד הבחירות תשלח ועדת הבחירות בדואר לכל חברי האגודה את טופס    הצבעה עם רשימת המועמדים כשהיא חתומה בחותמת האגודה.

21.9. חברים שיבחרו לבצע את הצבעתם באמצעות משלוח מעטפות ההצבעה בדואר יעשו זאת באופן  הבא:

המצביע יבחר/יסמן את בחירתו ברשימת המועמדים ויבחר לא יותר מ-21 שמות של מועמדים למועצה, ובנוסף לא יותר מ – 3 מועמדים לוועדת הביקורת. סימון השמות יתבצע באמצעי שאינו ניתן לשינוי. המצביע יחתום על טופס ההצבעה בשמו המלא, מספר מורה דרך ובחתימתו.

רשימות שיכללו סימון של מספר מועמדים גדול יותר תפסלנה.

21.10. מעטפת הדואר עם רשימת ההצבעה תיחתם ותישלח בדואר לכתובת אגודת מורי הדרך עם ציון שמו של החבר המצביע וכתובתו על גבי מעטפת דואר רגילה. המעטפות חייבות להגיע למשרדי האגודה עד לפחות 3 ימים לפני קיום האסיפה הכללית שבא מתקיימות בחירות.

המעטפות יישמרו חתומות ונעולות במשרדי האגודה עד ליום הבחירות.

21.11. בהגיע מעטפה עם פתק בחירה למשרדי האגודה תוודא ועדת הבחירות באמצעות הטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני כי המעטפה נשלחה ע"י החבר ששמו רשום על גבי המעטפה.

21.12. ביום הבחירות יועברו המעטפות החתומות ויימסרו לידי ועדת הבחירות. חברי הוועדה יסמנו את שמם של החברים שהצביעו באמצעות הדואר ברשימת המצביעים וחברים אלה לא יוכלו להצביע בקלפי.

21.13. ועדת הבחירות תבצע ספירה של פתקי ההצבעה שהגיעו בדואר ביחד ובצמוד לספירת הקולות של החברים שהצביעו בקלפי.

21.14. מהלך פתיחת המעטפות וספירת קולות המצביעים יתבצע בנוכחות נציג ועדת הביקורת.

 

 1. כשירות לבחור ולהיבחר:

 

22.1. הזכות לבחור ולהיבחר בבחירות למוסדות העמותה נתונה לכל חבר עמותה ואולם לא ייבחר חבר עמותה למוסדותיה, אם עיסוקיו האחרים נוגדים את האינטרסים של העמותה.

22.2 רשאי להציג מועמדות ולהיבחר למוסדות הארגון מי שעונה על התנאים הבאים:

22.2.1. חבר עמותה לפחות 4 חודשים קודם למועד האסיפה הכללית, אין לו חובות לעמותה ובמועד האסיפה לא פקעה חברותו ואשר שמו נכלל בפנקס חברי העמותה.

22.2.2. לא ייבחר ולא יכהן למוסדות העמותה מורה דרך הנותן שירותים בשכר לעמותה למעט היו"ר  המכהן של העמותה.

 

 1. מילוי מקום שנתפנה:

 

נתפנה מכל סיבה שהיא מקומו של חבר במועצה הארצית. ימונה תחתיו החבר שקיבל בבחירות האחרונות את מספר הקולות אשר מעמידו במקום ה – 22 במניין וכך הלאה.

 

 1. הפסקת כהונה:

 

חברותו של חבר המועצה הארצית תסתיים כאשר התקיים בחבר אחד מאלה:

 

24.1. יחדל להיות חבר בעמותה.

24.2. יתפטר מחברותו על ידי משלוח הודעה בכתב למזכירות.

24.3. יעדר משך שנה קלנדרית משלוש ישיבות של המועצה הארצית אלא אם כן תחליט המועצה אחרת.

24.4.1. וועדת האתיקה החליטה על הפסקת חברותו של חבר המועצה עקב כך שחבר המועצה לא קיים את הוראות התקנון ו/או החלטות מחייבות של מוסדות העמותה המוסמכים ו/או פעל בניגוד למטרות העמותה או במטרה לפגוע בעמותה. הפסקת חברותו של חבר במועצה כפופה לאישור האסיפה הכללית לאחר שהמועצה אשרה את הפסקת חברותו של חבר במועצה והביאה את ההצעה להחלטת האסיפה הכללית.

24.4.2. החליטה המועצה הארצית להמליץ לאסיפה הכללית להפסיק חברותו של חבר במועצה, רשאית המועצה עד להחלטת האסיפה הכללית בענין אותו חבר להחליט כי אותו חבר לא יכהן בתפקידים שהוטלו עליו על ידי המועצה.

 

 1. תפקידים וסמכויות:

 

המועצה הארצית תפעל להגשמת מטרות העמותה, תתווה את המדיניות ואת קווי הפעולה למוסדותיה ולממלאי התפקידים שבה וכן:

 

25.1. תבחר מבין חבריה את יו"ר העמותה ואת חברי המזכירות לתפקידיהם השונים וכן את חברי וועדת האתיקה.

25.2. תבחר מבין חבריה ממלאי תפקידים שונים וכן מוסמכת המועצה לבטל מינויים שהחליטה עליהם כאמור.

25.3. תקבל דינים וחשבונות מוועדת הביקורת ביחס לפעילות המזכירות ותדון בהם.

25.4. תדון ותכריע בכל שאלה עקרונית חשובה הנוגעת לאושיות העמותה.

25.5. המועצה תתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים או כאשר לפחות שבעה מחברי המועצה ידרשו זאת בכתב מאת מזכירות העמותה.

25.6. תחליט האם ישולם שכר ליו"ר העמותה וגובה השכר והתנאים הנלווים.

25.7. תאשר את המאזן השנתי המבוקר של העמותה.

25.8. ישיבות המועצה תהיינה פתוחות לחברי העמותה בכפוף לאמור להלן: העמותה תפרסם מראש את מועד ומיקום ישיבות המועצה באתר האינטרנט של העמותה. חברי העמותה יהיו רשאים להיות נוכחים בישיבות המועצה כמשקיפים בלבד ללא זכות דיבור. יו"ר העמותה יהיה רשאי להרחיק מהישיבה אורחים המפריעים למהלך התקין של הישיבה.

 

 1. כינוס אסיפה רגילה:

 

26.1. האסיפה הרגילה של המועצה הארצית תכונס על ידי המזכירות ארבע פעמים בשנה.

26.2. הודעה מוקדמת של 14 ימים לפחות, שתפרט את המקום, היום והשעה בה תיערך האסיפה ואת סדר יומה, תישלח לכל אחד מחברי המועצה הארצית, וכן ליו"ר וועדת הביקורת.

 

 1. כינוס אסיפה מיוחדת:

27.1. המזכירות רשאית לכנס בכל עת אסיפה מיוחדת של חברי המועצה הארצית ועליה לעשות כן לפי דרישה בכתב של וועדת הביקורת של העמותה או של 7 חברים מכלל חברי המועצה.

27.2. הליכי זימון של האסיפה המיוחדת יהיו זהים לאלה של אסיפה רגילה ואולם המועצה תהא רשאית לאשר בדיעבד את קיצור זמן ההודעה המוקדמת בדבר כינוס האסיפה וסדר יומה. אסיפה כללית מיוחדת תתכנס בתוך 30 יום מיום שהוחלט על כינוסה.

 

 1. מניין חוקי:

 

28.1. אין לדון בשום שאלה ולהכריע בה במועצה הארצית, בין באסיפה רגילה ובין באסיפה מיוחדת, אלא אם בתחילת הדיון יהיו נוכחים במקום לפחות 11 מחברי המועצה (להלן "קוורום המועצה").

28.2. במידה שלאחר חלוף חצי שעה מתחילת הדיון המיועד עדיין לא יהיו קוורום למועצה, תכונס המועצה בכל זאת והישיבה תתקיים בתנאי שמספר הנוכחים בה לא יפחת מחמישה חברי מועצה.

28.3. במידה שלא תהייה נוכחות של חמישה חברי מועצה כאמור בסעיף 28.2 לעיל, תידחה הישיבה לשבוע ימים לערך ותתקיים בכל מספר נוכחים שהוא. הודעה על מועד הישיבה הנדחית תשלח לחברי המועצה על יד המזכירות סמוך לאחר קביעת המועד הנדחה.

 

 1. קולות החברים:

 

29.1. כל ההצבעות באסיפת המועצה תהיינה בהרמת ידיים אלא אם כן דרשו לפחות 3 חברים מהנוכחים באסיפה, הצבעה חשאית.

29.2. אפשר להשתתף ולהצביע באופן אישי בלבד.

 

 1. החלטות:

 

החלטות – בין באסיפות רגילות ובין באסיפות מיוחדות תתקבלנה ברוב רגיל של הנוכחים בהצבעה.

 

 1. הפרטיכל:

 

יו"ר העמותה ידאג לרישום הפרטיכל שיכלול את תמצית מהלך הדיונים ואת ההחלטות שיתקבלו. הפרטיכל יהיה פתוח לעיון חברי העמותה.

 

סימן ד' – המזכירות:

 

32.1. המזכירות תהייה מורכבת משישה חברים במועצה הארצית אשר ייבחרו על ידי המועצה הארצית בנוסף ליו"ר העמותה שיכהן גם כיו"ר המזכירות ויהיה חבר בה.

32.2. המציגים מועמדותם לתפקיד יו"ר העמותה ו/או חבר מזכירות חייבים להיות נוכחים בישיבת המועצה הבוחרת ממלאי תפקידים אלה שאם לא כן תתבטל מועמדותם מאליה.

32.3. חברי המועצה יבחרו את יו"ר העמותה ואת ששת חברי המזכירות הנוספים בבחירות אישיות ופומביות, מיד ובסמוך למועד היבחרם של חברי המועצה על ידי האסיפה הכללית.

32.4. המזכירות תמנה ברוב קולות את חבריה (למעט היו"ר) לתפקידים הבאים: סגן היו"ר (שני מינויים), גזבר, מזכיר, נציג העמותה בוועדת האתיקה במשרד התיירות ונציג העמותה במערכת ביטאון אגודת מורי הדרך.

 

 1. מילוי מקום שהתפנה:

 

נתפנה מכל סיבה שהיא מקומו של חבר המזכירות, ימונה תחתיו הבא בתור במנין הקולות בבחירות לחברי המזכירות, ובהיעדר מועמד כזה תבחר המועצה הארצית מחליף מבין חברי המועצה.

 

 1. הפסקת כהונת חבר מזכירות:

 

חברותו של חבר במזכירות העמותה תסתיים כאשר יתקיימו בחבר המזכירות אחד מאלה:

 

34.1. יחדל להיות חבר במועצה הארצית.

34.2. יתפטר מחברותו על ידי משלוח הודעה בכתב למזכירות.

34.3. בהתאם להחלטה של המועצה.

 

 1. תפקידים וסמכויות של המזכירות:

 

המזכירות תפעל במסגרת מטרות העמותה, תקיים את החלטות המועצה הארצית ותגשים את קווי המדיניות אשר הותוותה על ידי המועצה וכן:

 

35.1. תבצע את מטרות העמותה ותנהל את כל העניינים השוטפים של העמותה.

35.2. תמנה מבין חברי המזכירות את המורשים לחתום ולחייב את העמותה.

35.3. תנהל את כל מערכת החשבונות והכספים של העמותה.

35.4. תייצג את העמותה כלפי גורמי חוץ, ע"י היו"ר ו/או מי שמונה על ידה.

35.5. תעסיק עובדים ויועצים ככל שיידרש לפי שיקול דעתה, ובכלל זה מנכ"ל, יועץ משפטי, רואה חשבון וכיוצ"ב ממלאי תפקידים עבור העמותה.

35.6. תיקבע את גובה השכר ותנאי העסקה של עובדי העמותה לכשיהיו כאלה.

35.7. תדון ותחליט בבקשות קבלה לעמותה של חברים חדשים. המזכירות תהיה מוסמכת לקבל או לדחות בקשות כאמור.

35.8. תפתח ותנהל חשבונות בנק לצרכי העמותה ובכלל זה קבלת אשראי ו/או הלוואות למימון פעילות העמותה וביצוע כל פעולה בנקאית הדרושה לצורך קיום פעילות העמותה. גובה מסגרת האשראי ייקבע מעת לעת ע"י המזכירות באישור רו"ח של העמותה  ובהתאם לאישורי הבנק.

35.9. תנהל מו"מ על הסכמים קיבוציים למורי הדרך ותהיה מוסמכת לחתום על הסכמים אלה באופן המחייב את העמותה ואת חבריה.

35.10. תמלא כל תפקיד שהוטל עליה בתקנון ו/או על ידי המועצה הארצית.

35.11. למזכירות נתונה כל סמכות או תפקיד לצורך קיום תפקידיה וביצוע מטרות העמותה ככל שסמכויות אלה לא נתייחדו בתקנון זה למוסד או לממלא תפקיד אחר בעמותה.

35.12.   המזכירות תהייה רשאית להקים וועדות משנה ולהאציל להן מתפקידיה וסמכויותיה.

 

 1. כינוס המזכירות:

 

36.1. חברי המזכירות יתכנסו לפחות פעם אחת בחודש, במועדים על פי שיקול דעתו של יו"ר העמותה.

36.2. אופן כינוס חברי המזכירות וניהול ישיבותיה יהיה נתון לשיקול דעתו של יו"ר העמותה.

 

 1. מנין חוקי:

 

מנין חוקי של ישיבת המזכירות יתהווה כשיהיו נוכחים בישיבה לפחות ארבעה חברים מכלל חברי המזכירות.

 

 1. החלטות:

 

38.1. החלטות המזכירות תתקבלנה ברוב רגיל של הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

38.2. באין הכרעה במהלך הצבעה כלשהי, תהיה קנויה ליו"ר הזכות לקול נוסף.

 

 1. יו"ר המזכירות:

 

39.1. יו"ר העמותה ישמש כיו"ר הישיבה של המזכירות ובהעדרו ישמש אחד הסגנים או מי שחברי המזכירות בחרו.

39.2. היו"ר ינהל וירשום פרטיכל שיכלול את מהלך הדיונים ואת ההחלטות שיתקבלו. הפרטיכל ייחתם בידי יו"ר הישיבה ויהיה פתוח לעיון בפני חברי המועצה וועדת ביקורת.

 

סימן ה' – יו"ר העמותה:

 

40.1 תפקידי וסמכויות יו"ר העמותה:

 

40.1.1 יו"ר העמותה נבחר ע"י המועצה הארצית.

40.1.2 יו"ר העמותה אחראי על הפעילות השוטפת של העמותה והובלת המהלכים האסטרטגיים של העמותה על פי הנחיות המזכירות והמועצה הארצית.

40.1.3 יו"ר העמותה בשיתוף חברי המזכירות ימנה מנכ"ל לעמותה וכן יחתום איתו על תנאי העסקתו.

40.1.3 יו"ר העמותה ימנה ויפעיל את צוות משרה העמותה וכן יחתום על תנאי העסקתם, בידיעת חברי המזכירות.

40.1.4 יו"ר העמותה יהיה אחראי על פעילויות העמותה מול כל גורמי התיירות בארץ ובעולם לפי בחירתו.

40.1.5 על מנת להפעיל את משרד העמותה, בסמכות יו"ר העמותה לחתום הסכמים חד פעמיים ורב שנתיים עם כל גורם, בידיעת המזכירות. לכל הוצאה העולה על 2% ממחזור העמותה, תידרש הסכמת המזכירות.

 

40.2. יו"ר העמותה יפסיק לכהן בתפקידו באחד מהמקרים ובאופנים המנויים להלן:

 

40.2.1 התפטר היו"ר בהודעה בכתב שהוגשה למועצה, יכהן סגן היו"ר עד לבחירת יו"ר חדש על ידי המועצה במועד המוקדם ביותר האפשרי.

40.2.2 נבצר מהיו"ר מסיבות רפואיות באופן זמני מלמלא את תפקידו, ימלא סגן היו"ר את תפקיד היו"ר עד לתום נבצרותו הזמנית של היו"ר כאמור.

40.2.3 ארכה הנבצרות הרפואית הזמנית של היו"ר יותר מ – 3 חודשים, או שנבצר מהיו"ר מסיבות בריאותיות באופן קבוע מלמלא את תפקידו, יחדל היו"ר מלכהן בתפקידו, סגן היו"ר ימלא את תפקיד היו"ר עד לבחירת יו"ר חדש לעמותה והמועצה תבחר יו"ר חדש לעמותה במועד המוקדם ביותר האפשרי.

40.2.4 המועצה רשאית בהחלטה שהתקבלה באסיפה מיוחדת להדיח את היו"ר מתפקידו מכל סיבה שהיא באופן ובתנאים אלה:

 1. ניתנה לכל חברי המועצה הודעה מראש ובכתב על הכוונה להביא להצבעה, בישיבת המועצה שנקבעה לכך, הצעת החלטה להדיח את היו"ר מכהונתו, וזהות היו"ר החדש המוצע.
 2. הצבעה על הצעת ההחלטה להדיח את היו"ר תהיה הצבעה אישית ופומבית של חברי המועצה הנוכחים בישיבה בפועל.
 3. ההחלטה על הדחת היו"ר מכהונתו תתקבל ברוב של שני שליש מכלל חברי המועצה.
 4. במסגרת ההחלטה על הדחת היו"ר מכהונתו יוחלט ברוב של שני שליש מכלל חברי המועצה על יו"ר חדש לעמותה שיחל את כהונתו מיד בתום הישיבה.

 

סימן ו' – אתיקה מקצועית וועדת האתיקה

 

 1. הרכבתה ואופן פעילותה של וועדת האתיקה:

 

41.1. וועדת האתיקה תהייה מורכבת מיו"ר ומשני חברים נוספים אשר יבחרו על ידי חברי המועצה הארצית למשך זמן כהונתה של המועצה.

41.2. האמור בסעיפים 32.2, .33.1, 38.1,2, דלעיל, יחול בהתאמה גם על וועדת האתיקה.

41.3. אופן כינוס חברי וועדת האתיקה ונוהל ישיבותיה יהיו נתונים לשיקול דעתו של יו"ר הוועדה.

 

 1. תפקידי וועדת האתיקה:

 

42.1. לדון בתלונה כלפי חבר בעמותה אשר תוגש על ידי כל חבר אחר בעמותה ו/או על ידי גורמים אחרים חיצוניים, לפיה הפר החבר את כללי האתיקה של מורי הדרך בישראל.

42.2. להחליט אם מעשיו ו/או מחדליו של מורה הדרך יש בהם משום עבירה על כללי האתיקה של העמותה.

42.3. לנקוט כנגד חבר שנמצא אשם בהפרת כללי האתיקה, באמצעים ולהטיל עליו אחד או כמה מהעונשים הבאים: עונש חינוכי, נזיפה, התראה, הרחקה על תנאי, הרחקה מהעמותה לזמן מוגבל (36-6 חודשים), הרחקה מהעמותה לצמיתות.

 

 1. החלטות וועדת האתיקה:

 

43.1. במקרה שהחליטה וועדת האתיקה להרחיק חבר לתקופה מוגבלת או לצמיתות, תדווח על כך למזכירות וזו האחרונה תודיע לחבר במכתב רשום, את דבר השעייתו מהחברות בעמותה, משך תקופת הרחקה ו/או עד להחלטה אחרת של המועצה הארצית, המועד הרחוק מבין השניים.

43.2. החלטת הוועדה בדבר הרחקת חבר לצמיתות טעונה אישור האסיפה הכללית אשר תובא להחלטת האסיפה הכללית על פי המלצת המועצה הארצית.

43.3. כל החלטה של הוועדה תירשם בתיקו האישי של חבר העמותה הנוגע בדבר. תיקי החברים יתנהלו במשרדה של העמותה ויהיו חסויים למעט בפני חברי מוסדות העמותה.

43.4. חבר אשר מרגיש נפגע מהחלטת הוועדה, יוכל לפנות למועצה הארצית בבקשה מנומקת בכתב, לביטול ו/או שינוי החלטת וועדת האתיקה. משהוגשה בקשה כזו, וועדת האתיקה תמסור למועצה את ממצאיה העובדתיים ואת נימוקיה וזאת לקראת הדיון בבקשה כאמור.

 

 1. כללי אתיקה מקצועית למורי הדרך:

 

44.1. חובה על מורה הדרך בעת היותו בתפקיד, לענוד את רישיון המדריך המוסמך מטעם משרד התיירות.

44.2. הופעתו החיצונית של מורה הדרך תהא מסודרת, נקייה ולבושו הולם.

44.3. מורה הדרך מופקד על הדרכת תכנית הסיור עפ"י הנחיות הסוכן המארגן ויעשה כמיטב יכולתו לבצעה באופן מושלם. כל שינוי בתוכנית המסלול ייעשה, ככל שניתן , בתיאום עם הסוכן, ובאישורו.  על מורה הדרך לייצג בנאמנות את הסוכן או מארגן התיירות המעסיק אותו.

44.4. בנושאים רגישים מבחינה ציבורית ו/או פוליטית יציג מורה הדרך בפני התייר את מגוון הדעות הרווחות באותו נושא.

44.5. לא יפגע מורה הדרך ברגשותיו הלאומיים או הדתיים של התייר.

44.6. התנהגותו של מורה הדרך כלפי התייר תהייה אדיבה ונימוסית בכל עת.

44.7. מורה הדרך ינהג כלפי חברו בדרך ארץ, מתוך כבוד הדדי ועל פי כללי התנהגות ההולמים את המקצוע.

44.8. מורה דרך לא ישכיר את שירותיו המקצועיים בתמורה לתנאי שכר שהנם נמוכים מתנאי השכר שנקבעו כמחייבים על ידי מוסדות העמותה.

44.9. חובה על מורה הדרך לקיים ולבצע את החלטות מוסדות העמותה.

 

45. ערכים וכללי התנהגות של חברי אגודת מורי הדרך:

 

45.1.    ערכים:

 

45.1.1. חברי האגודה מחויבים לשמירת אמונים למדינת ישראל וכיבוד חוקיה.

45.1.2. החברים באגודת מורי הדרך יפעלו בדרך המכבדת את המדינה, מוסדותיה וסמליה.

45.1.3.  מורי הדרך מחויבים לכיבוד מורשתו, דתו ותרבותו של האחר.

 

46.2. כללי התנהגות:

 

46.2.1. החבר יפעל במסגרת האגודה, לקידום מטרות העמותה ולהגנה על מעמד מורי הדרך וזכויותיהם.

46.2.2. חבר בעמותה לא יפעל נגד ההכרה באגודת מורי הדרך כאגודה המייצגת את מורי הדרך ולא יהיה חבר באגודה אחרת, המתיימרת לייצג את מורי הדרך.

46.2.3. נבחר במוסדות העמותה יפעל בשליחות חברי העמותה כנאמן ציבור. הוא לא יקבל תשלום או טובת הנאה חומרית אישית עקב תפקידו, אלא אם הדבר אושר במפורש בהחלטות המועצה הארצית.

46.2.4. חבר יכבד את החלטות מוסדות העמותה ולא יפעל בניגוד להן.

46.2.5. חבר הממלא תפקיד במוסד של העמותה, נושא באחריות משותפת להחלטותיה. אם אינו מקבל החלטות אלו, ראוי כי יתפטר מתפקידו.

46.2.6. חבר ינהג כלפי החברים באגודת מורי הדרך בכבוד הדדי, ברעות, ביושר והגינות. כל חבר ינהג בפעילותו בעמותה בניקיון כפיים תוך שמירה על טוהר המידות, לא יפגע בשמו הטוב של העמותה או בשמו הטוב של חבר מחבריו.

46.2.7. דיונים במוסדות העמותה יתנהלו באורח תרבותי, מתוך סובלנות לדעות הזולת וברוח נאותה.

46.2.8. חבר לא ישתמש בתפקידו בעמותה או באמצעיו כדי לתמוך במפלגה כלשהי, במועמד בבחירות במדינה, ברשויות המקומיות, במוסדות או באגודה אחרת.

 

סימן ז' – וועדת הביקורת:

 

47.1. וועדת הביקורת תמנה 3 חברים אשר ייבחרו בנפרד על ידי האסיפה הכללית למשך תקופת הכהונה של המועצה הארצית ואלה לא יהיו חברים באותה עת בכל מוסד אחר של העמותה.

47.2. החבר שקיבל את מספר הקולות הרב ביותר, יתמנה כיו"ר וועדת הביקורת.

 

 1. תפקידיה וסמכויותיה של וועדת הביקורת:

 

48.1. לבדוק את החשבונות וספרי העמותה ולדווח למועצה הארצית.

48.2. לקבל מכל מוסד, גוף ואדם, כל מסמך ומידע שתבקש בכל הקשור לעמותה, למוסדותיה ופעולותיה.

48.3. לבדוק אם המזכירות פועלת בתחום סמכויותיה ובהתאם לתקנון והחלטות מוסדות העמותה.

48.4. להורות על כינוס אסיפה כללית שלא מן המנין.

48.5. דו"ח וועדת הביקורת יועבר למזכירות מיד עם סיומה של הביקורת על המזכירות, והוא יהיה סודי ולא יפורסם בכל דרך שהיא עד להגשתו למועצה הארצית.

48.6. דו"ח וועדת הביקורת לגבי פעילות המועצה הארצית יועבר למועצה הארצית מיד עם סיומה של הביקורת, ולא יפורסם בכל דרך שהיא עד להגשתו לאסיפה הכללית.

 

 1. כינוסה של וועדת הביקורת:

 

אופן כינוסה של וועדת הביקורת ונוהל ישיבותיה יהיו נתונים לשיקול דעתו של יו"ר הוועדה. החלטות וועדת הביקורת תתקבלנה ברוב קולות חברי הוועדה.

 

50.  הפסקת כהונה של חבר וועדת הביקורת:

 

חברותו  של חבר בוועדת הביקורת תפקע בהתקיים אחד מאלה:

 

50.1. החבר יחדל להיות חבר בעמותה.

50.2. החבר יתפטר מחברותו על ידי משלוח הודעה בכתב למזכירות.

50.3. החבר יעדר במשך שנה קלנדרית משלוש ישיבות של הוועדה, אלא אם כן החליטה הוועדה אחרת.

 

 1. מילוי מקום שהתפנה בוועדת הביקורת:

 

נתפנה מכל סיבה שהיא מקומו של חבר בוועדת הביקורת, יתמנה תחתיו הבא אחריו ברשימת המועמדים במניין הקולות.

 

סימן ח' – רואה החשבון של העמותה:

 

 1. רואה חשבון, ימונה על ידי המועצה הארצית ויבקר את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה, יבקר את ספרי חשבונותיה ויכין מדי שנה מאזן מבוקר של העמותה.

 

 1. סמכויות רואה החשבון של העמותה:

 

53.1. לקבל מכל מוסד וממלא תפקיד בעמותה, כל מסמך ידיעה ו/או הסבר שיידרשו לו לביצוע תפקידיו.

53.2. לערוך ביקורת במשרד העמותה או בכל מקומות פעולותיה האחרים לשם בדיקת הניהול התקין של ספרי החשבונות.

 

 1. שכר רואה החשבון של העמותה:

 

שכרו של רואה החשבון ייקבע על ידי המזכירות.

 

פרק ד' – שונות:

 

 1. דמי חבר והשתתפות בהוצאות:

 

55.1. המזכירות תקבע את גובה ואת מועדי תשלומם של דמי החבר השנתיים בעמותה ושל סכומי ההוצאות המיוחדות שיוטלו על החברים. החלטות אלה של המזכירות כפופות לאישור המועצה הארצית.

55.2. נסתיימה חברותו של חבר בעמותה מכל סיבה שהיא, יהיה אותו חבר זכאי להחזר דמי החבר היחסיים ששולמו על ידו בגין אותה שנה עבור יתרת השנה בה לא היה חבר בעמותה.

 

 1. בוררות:

 

56.1. כל סכסוך או חילוקי דעות שיתגלעו בין חברי העמותה לבין מי ממוסדותיה והנוגע לפרשנותו ו/או לתחולתו של תקנון זה, יועברו להכרעתו של מי שיהיה באותה עת היועץ המשפטי של העמותה ו/או למי שימונה על ידו, וזאת על פי דיני הבוררות בישראל (להלן הבורר).

56.2. הבורר ידון בסכסוך כבורר יחיד.

56.3. הבורר יהיה פטור מתחולת הוראות סדרי הדין ודיני הראיות והוא ייתן את החלטתו מנומקת בכתב.

56.4. אימוץ התקנון הזה על ידי האסיפה הכללית ובקשת הצטרפות לעמותה של כל חבר חדש, דינן כחתימה על כתב בוררות לפי חוק הבוררות תשכ"ח – 1968.

 

57.   שינוי התקנון:

 

57.1. העמותה רשאית לשנות את תקנונה או לקבל תקנון חדש בהחלטת האסיפה הכללית. החלטה על שינוי התקנון או קבלת תקנון חדש תתקבל ברוב של לפחות שני שליש מחברי העמותה המצביעים על הצעת ההחלטה, ובלבד שניתנה הודעה מראש על הכוונה להביא להצבעה באסיפה הכללית המתכנסת הצעת החלטה לשינוי תקנון העמותה.

57.2. תיקון או שינוי בתקנון זה, פירושם – בין שינוי התקנון, בין הוספה על הוראותיו ובין גריעה מהן.

57.3. הצעות לתוספות, שינויים ותיקונים בתקנון, יוגשו על ידי המועצה הארצית.

57.4. חברי עמותה רשאית להגיש הצעה לשינוי התקנון. הצעת חברי העמותה לשינוי התקנון יוגש  בכתב בצירוף נימוקים לעמותה, לפחות 50 יום קודם למועד האסיפה הכללית בתנאי שיתמכו בהצעה לפחות 30 חברי עמותה בחתימתם ובשמם.

 

 1. רישום תקנון זה:

 

תקנון זה ירשם כתקנון העמותה במשרדי רשם העמותות והוא בא במקום ומבטל כל תקנון ו/או תיקוני תקנון קודמים, שהיו קיימים ו/או רשומים במשרדי רשם העמותות.

 

 1. כינוס אסיפה כללית על ידי רשם העמותות:

 

לא כונסה אסיפה כללית בהתאם להוראות סעיף 13 או 14 לתקנון זה, רשאי רשם העמותות לכנסה או למנות אדם שיכנס אותה.

 

 1. תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך בכל מקום בו מדובר בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה.